Vedtægter

Thy

Pokerklub

Vedtægter

 

 

 

§ 1. Navn og adresse:

 

Thy Pokerklub (TPK)

Tilhørssted – Kr. Koldsgade 1, 7700 Thisted

Website: www.thypoker.dk

Mail: Thypoker@thypoker.dk

Post stiles til:

Thy Pokerklub

Att. Søren Skovsted

Birkevej 47, 7700 Thisted

Thy Pokerklub er hjemhørende i Thisted kommune

 

§ 2 Formål og visioner

 

Poker blev i 2010 godkendt som et ”Mindgame” på lige fod med skak og backgammon. Poker er i dag verdens mest spillede kortspil, med langt over 80 millioner mennesker i verden, der jævnligt spiller en eller anden form for poker. Udover live versionen af kortspillet er der også hundrede tusinde, hvis ikke millioner, der spiller online poker.

Thypoker ønsker og skabe et sundt ”live” miljø, med fokus på sociale rammer, bestræber sig på at skabe og videreudvikle elite pokerspillere.

§ 3 Foreningens ledelse:

Stk.1. Foreningen ledes af en generalforsamling og en bestyrelse. Sidstnævnte varetager foreningens daglige arbejde og interesser.

Stk.2. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer: Formand, Kasserer, Næstformand, Bestyrelsesmedlemmer og Hjælper.

 

Stk.3. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i utide. Kan bestyrelsen frit vælge et medlem af foreningen ind i bestyrelsen.

 

Stk.4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han skønner det nødvendigt, eller når mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

 

Stk.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er tilstedet og deltager i afstemningerne. I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

 

Stk.6. Afgørelserne træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 7. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne, lovgivningen og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 4 Medlemskab:

Stk. 1. Medlemsberettigede er personer fra 18 år +.

Stk. 2. TPK´s medlemmer har pligt til at kende vedtægter og reglement for klubben og følge disses indhold.

Stk. 3. Ansøgere hvis formål og aktiviteter er af en sådan karakter, at klubbens omdømme eller arbejdsmuligheder af bestyrelsen skønnes forringet ved den pågældende ansøgers deltagelse, kan ikke optages i foreningen.

Stk. 4. Et medlem kan opsige sit medlemskab ved at undlade betaling af det årlige kontingent.

Stk. 5. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt vedkommende har gjort sig skyldig i gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter eller på anden måde har arbejdet imod klubben eller dennes formål.

Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen.

§ 5 Kontingent / Medlemskab:

Stk. 1. Medlemskontingent udgør et fast årligt beløb. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

Stk. 2. Medlemskontingentet skal være indbetalt senest en måned efter, at opkrævning er udsendt. Hvis indbetalingen ikke har fundet rettidigt sted, mister medlemmet sine medlemsrettigheder, herunder stemmeret indtil kontingentet er betalt.

 

Stk. 3 Såfremt et medlem er i kontingentrestance i 2 måneder eller mere, vil medlemmet uden yderligere varsel kunne ekskluderes af foreningen.

Stk. 4 Medlemmer, som udmeldes, ekskluderes, eller hvis medlemskab af andre grunde ophører, har ikke krav på tilbagebetaling af kontingentet.

§6 Økonomi:

Stk. 1. TPK regnskaber føres af kassereren.

Stk. 2. Regnskabs- og medlemsåret er fra 1. januar til den 31. december.

Stk. 3. TPK medlemskartotek føres af en person fra bestyrelsen.

Stk. 4. Kontingent fastsættes af bestyrelsen

Stk. 5. Øvrige økonomiske nøgletal, som fee og præmier, fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6. TPK regnskab, årsberetning med redegørelse af aktivitetsniveau, medlemsliste og referat(er) fra generalforsamlinger, skal hvert år være tilgængeligt for alle medlemmer.

Stk.7. Alle økonomiske tiltag skal godkendes af kasserer, inden det kan komme til afstemning i bestyrelsen.

Stk. 8. TPK optager ikke lån eller kreditter, men er udelukkende finansieret gennem kontingent, sponsorater, medlemsbetalinger og tilskud.

§ 7 Tilgængelighed:

Stk. 1. TPK har licens til og spille 5 gange i ugen. Endvidere afhold weekendturneringer, samt et årligt mesterskab i december. Yderligere arrangementer afholdes løbende efter medlemmernes ønske.

 

Stk. 2. Der er altid adgang for offentligheden i TPK.

 

§ 8 Generalforsamling:

 

Stk. 1. Hvert år i marts afholdes ordinær generalforsamling, der med angivelse af dagsorden skal indkaldes med 14 dages varsel.

 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Vedtægter

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Eventuelt

 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Kassererens navn skal fremgå af referatet. Lovændringer skal være et særligt punkt på dagsordenen. Forslag under pkt. 6. skal være fremlagt formanden 7 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 4. Generalforsamlingen er TPK´s øverste myndighed. Alle personer med gyldigt medlemskab har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.

§ 9Kommercielt:

Stk. 1. Turneringer i TPK må ikke være basis for drift af forretning.

Stk. 2. Foreningen er ikke-kommerciel og foreningen udøver sit formål uden profit for øje.

 

§ 10 Lovlig turnering i TPK:

Bilag 1.

Stk. 1. Thypoker spille licens

§ 13 Etik & Regler.

Stk. 1. De regler indeholdt i vedtægterne suppleres med et regelsæt kaldet Etik & Regler. Etik & Regler er tilgængeligt for alle medlemmer og er til enhver tid gældende.

Stk.2. TPK tillader ingen form for hasard.

 

Dirigentens underskrift

 

 

Copyright © All Rights Reserved Thy Pokerklub Webmaster : Tonny Bisgaard